KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . 3 454 3 916 4 324 106 811 115 514 119 995 134 227 167 935 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 17 434 18 050 18 567 22 182 22 558 17 434 18 050 18 567 22 182 22 558
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . .. 3,5 3,9 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,9 5,3 4,8 .. 3,7 3,9 5,3 4,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall . . 0 1 109 1 120 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 4 720 4 681 3 531 4 593 .. 4 720 4 681 3 531 4 593 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . 354 343 333 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 469 1 419 1 380 1 345 .. 1 469 1 419 1 380 1 345 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . 93 633 93 810 93 952 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 408 752 406 137 402 122 402 748 .. 408 752 406 137 402 122 402 748 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . 0 220 550 220 372 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882 .. 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 73,4 325,5 18,6 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 152,0 193,2 232,3 737,6 213,6 152,0 193,2 232,3 737,6 213,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 73,4 29,8 5,0 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 262,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 72,8 131,4 149,4 267,2 111,6 72,8 131,4 149,4 267,2 111,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 0,0 295,7 13,6 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 79,2 61,8 82,9 470,4 102,0 79,2 61,8 82,9 470,4 102,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . 11 1 31 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 143 148 88 101 167 143 148 88 101 167
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . 34 52 61 1 408 1 382 1 201 1 425 1 466 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 222 292 190 206 259 222 292 190 206 259

Kontakt