KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . 3 454 3 916 106 811 115 514 119 995 134 227 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 17 434 18 050 18 567 22 182
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . .. 3,5 3,7 4,1 4,3 4,6 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,9 5,3 4,8
Landbrukseiendommer (antall) antall . . 0 1 109 28 607 28 401 27 940 29 173 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 4 720 4 681 3 531 4 593
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . 354 343 6 632 6 457 6 613 6 552 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 469 1 419 1 380 1 345
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . 93 633 93 810 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 408 752 406 137 402 122 402 748
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . 0 220 550 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 73,4 325,5 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 152,0 193,2 232,3 737,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 73,4 29,8 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 72,8 131,4 149,4 267,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 0,0 295,7 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 79,2 61,8 82,9 470,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . 11 1 2 673 3 112 3 237 4 012 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 143 148 88 101
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . 34 52 1 408 1 382 1 201 1 425 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 222 292 190 206

Kontakt