4406_0627
4406_0627
kostra
2019-11-13T11:06:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Røyken, faktaark Landbruk Røyken

KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 051 1 045 696 94 52 643 49 283 49 898 55 837 41 843 44 131 46 084 49 951 106 811 115 514 119 995 134 227 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 38 281 39 542 38 497 42 304
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,1 4,2 2,8 0,4 3,9 3,7 3,8 4,2 4,2 4,4 4,6 5,1 3,7 4,1 4,3 4,6 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,0 4,1 4,0 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 257 248 248 245 13 607 13 486 13 127 13 174 9 942 9 926 9 926 9 825 28 607 28 401 27 940 29 173 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 9 667 9 668 9 668 9 582
Jordbruksbedrifter (antall) antall 45 46 45 48 4 170 4 066 3 847 3 840 2 938 2 911 2 889 2 845 6 632 6 457 6 613 6 552 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 249 2 185 2 153 2 136
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 14 012 14 035 13 635 14 582 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 729 696 731 868 730 233 729 423 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 508 527 505 216 506 390 508 033
Produktivt skogareal (dekar) dekar 67 289 66 532 66 532 66 267 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 5 528 262 5 485 382 5 485 382 5 505 462
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 42,8 1,5 1,2 19,7 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 1 105,2 566,6 440,1 264,8 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 217,8 705,8 519,6 221,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 42,8 0,8 1,0 19,7 780,0 1 206,6 525,0 289,3 784,9 471,7 282,8 222,0 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 173,1 217,5 102,8 149,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,7 0,2 0,0 247,9 302,4 88,5 541,4 320,3 94,9 157,3 42,8 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 44,7 488,3 416,8 71,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 1 553 2 073 1 231 1 539 1 165 1 286 1 638 1 483 2 673 3 112 3 237 4 012 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 562 682 482 556
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 14 9 9 31 501 541 635 476 445 545 443 474 1 408 1 382 1 201 1 425 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 439 424 510 481

Kontakt