4394_5022
4394_5022
kostra
2019-05-24T03:06:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Rennebu, faktaark Barnevern Rennebu

KOSTRA nøkkeltall

Rennebu - 5022 (Trøndelag)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rennebu Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 5 752 7 292 7 748 8 693 8 896 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 . . . 8 718
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,3 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 . . . 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,0 4,8 5,0 5,2 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 . . . 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 . . . 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 19 174 49 483 53 271 53 649 58 685 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 . . . 50 300
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 15 769 31 842 33 890 38 027 33 346 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 . . . 44 125
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 409 667 350 736 367 208 417 632 428 840 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 . . . 456 002
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 19,2 19,5 19,2 19,2 19,4 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 . . . 17,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 100 76 83 85 87 82 85 86 87 83 86 87 88 . . . 90

Kontakt