KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 3048 (Viken)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . 34,3 34,3 24,6 19,9 22,3 16,8 17,0 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 . . . 23,2 23,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . 77,1 76,9 63,6 64,2 72,8 60,6 59,7 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 . . . 76,0 77,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . 17,8 19,7 33,3 26,3 22,4 26,6 21,9 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 . . . 18,1 14,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . 0,0 0,0 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 . . . 16,0 15,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . 1 467 1 788 1 028 1 074 1 125 1 525 1 714 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 . . . 1 411 1 536
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr . . . 144 381 183 389 89 329 89 889 101 286 81 421 90 249 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 . . . 120 807 132 327
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . 23 741 26 145 18 441 19 880 20 620 20 975 27 273 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 . . . 22 679 24 005
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 1 902 2 162 1 055 1 417 1 466 1 673 1 203 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 . . . 1 533 1 367
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . 36 37 649 535 548 821 837 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 . . . 1 486 1 510
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 1 200 1 590 885 934 961 1 099 1 313 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 . . . 1 021 1 164
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . 225 286 294 704 130 819 137 823 154 787 127 122 151 805 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 . . . 199 589 229 342
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.