KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 88 109 141 138 88 109 141 138 102 109 111 126 101 109 113 127 88 109 141 138
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,37 0,45 0,51 0,52 0,37 0,45 0,51 0,52 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,37 0,45 0,51 0,52
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,5 92,2 92,7 91,8 91,5 92,2 92,7 91,8 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 91,5 92,2 92,7 91,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 220 185 186 165 220 185 186 165 147 166 155 154 154 168 158 155 220 185 186 165
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 75 75 74 72 75 75 74 84 85 84 83 82 84 83 82 72 75 75 74
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 19 22 23 22 19 22 23 22 11 11 12 12 12 12 13 13 19 22 23 22
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 9 2 3 3 9 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 9 2 3 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 94 94 95 95 94 94 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95 94 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 1 0 0 0 1 7 6 5 5 6 5 4 4 0 0 0 1

Kontakt