KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 50 .. .. .. 47 48 49 47 49 49 49 48 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 47 38 39 36 18 16 17 16 18 23 28 20 22 21 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 .. 67 86 50 50 60 33 50 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 38 11 67 50 60 16 18 31 26 36 23 24 35 32 35 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 6 2 4 4 48 23 40 47 136 80 83 109 14 50 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 215 194 170 213 281 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 11 20 27 77 47 41 44 37 39 38 36 34 45 40 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 8 14 13 20 16 22 21 18 21 17 15 14 38 21 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 96 100 100 100 95 98 95 94 91 73 97 96 97 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 6 5 8 4 201 164 180 205 179 138 121 120 116 91 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 81 88 74 106 74 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 100 98 95 92 94 92 92 74 77 72 93 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 1 3 3 0 0 53 38 69 66 94 7 62 41 15 71 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt