4389_1800
4389_1800
kostra
2022-12-06T21:13:00.000Z
no
kostra Nordland - Nordlánnda fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Nordland - Nordlánnda fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: