KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 8,8 14,2 14,2 15,0 15,0 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 5,8 6,7 7,1 6,8 6,9 5,8 6,7 7,1 6,8 6,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 66,4 66,4 66,4 66,4 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 55,2 50,8 53,6 55,1 52,0 55,2 50,8 53,6 55,1 52,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 33,8 27,5 20,6 26,7 22,1 45,8 42,9 41,5 42,5 30,2 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 45,5 43,9 40,1 39,9 39,1 45,5 43,9 40,1 39,9 39,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 54,0 46,9 46,9 46,0 46,0 37,5 37,6 31,4 30,7 33,1 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 46,1 44,2 42,7 44,3 43,7 46,1 44,2 42,7 44,3 43,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 757 1 742 1 993 2 051 2 377 2 290 2 440 2 756 2 844 3 859 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 2 514 2 499 2 832 2 913 3 209 2 514 2 499 2 832 2 913 3 209
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 4 000 13 333 13 333 24 667 24 000 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 15 606 18 098 17 334 17 829 19 850 15 606 18 098 17 334 17 829 19 850
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 254 343 466 1 092 1 767 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 1 255 1 458 1 013 1 189 1 514 1 255 1 458 1 013 1 189 1 514
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 10 16 16 17 17 319 244 212 228 76 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 196 236 248 244 250 196 236 248 244 250
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 723 1 593 1 800 1 825 2 124 1 532 1 629 1 794 1 872 2 688 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 608 1 599 1 857 1 849 2 022 1 608 1 599 1 857 1 849 2 022
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 98 655 90 690 101 088 102 257 118 212 104 624 111 697 124 685 130 335 160 174 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 114 199 110 213 128 807 125 122 136 259 114 199 110 213 128 807 125 122 136 259
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.