KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 8,8 14,2 14,2 15,0 12,8 9,8 8,6 10,1 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 5,8 6,7 7,1 6,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 66,4 66,4 66,4 58,2 49,6 51,2 52,8 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 55,2 50,8 53,6 54,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 33,8 27,5 20,6 26,7 45,8 42,9 41,5 42,5 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 45,5 43,9 40,1 41,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 54,0 46,9 46,9 46,0 37,5 37,6 31,4 30,7 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 46,1 44,2 42,7 44,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 757 1 742 1 993 2 051 2 290 2 440 2 756 2 844 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 2 514 2 499 2 832 2 838
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 4 000 13 333 13 333 24 667 16 044 21 649 21 453 37 797 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 606 18 098 17 334 18 013
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 254 343 466 1 092 1 211 1 398 1 533 1 269 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 255 1 458 1 013 1 189
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 10 16 16 17 319 244 212 246 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 196 236 248 240
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 723 1 593 1 800 1 825 1 532 1 629 1 794 1 872 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 608 1 599 1 857 1 773
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 98 655 90 690 101 088 102 257 104 624 111 697 124 685 130 335 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 114 199 110 213 128 807 120 000
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.