KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 79 62 64 83 1 695 1 821 1 823 1 654 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 7 393 7 418 7 193 7 368
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 3 3 5 5 369 353 353 304 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 551 1 468 1 327 1 233
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 11 25 32 31 438 483 560 523 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 2 739 2 842 2 918 3 026
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 11 3 8 8 167 187 159 177 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 726 787 925 908
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 13 17 5 13 787 904 697 608 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 3 506 3 741 2 615 2 898
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 14 11 9 15 218 238 207 246 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 516 452 460 517
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 35 35 32 40 854 977 1 075 968 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 3 443 3 427 3 598 3 736
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt