KOSTRA nøkkeltall

Kongsberg - 3006 (Viken)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsberg Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Viken
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,5 3,8 4,1 4,3 4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 601 2 378 2 684 2 895 2 526
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 774 1 034 1 212 1 303 1 071
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 031 969 1 124 1 238 1 348
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 373 275 310 322 302
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 10,1 3,8 3,2 3,2 2,5
Utlån per innbygger (antall) antall 2,7 2,0 2,4 2,3 2,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 13,6 12,2 13,3 12,8 9,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 14,3 13,2 16,6 18,1 18,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt