4396_5030
4396_5030
kostra
2019-06-15T22:32:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Klæbu, faktaark Bolig Klæbu

KOSTRA nøkkeltall

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Klæbu Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . .. 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 . . . 11 152
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . .. 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 . . . 24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . .. 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 . . . 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 2 353 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 . . . 1 827
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . .. 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 . . . 11 645
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . .. 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 . . . 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . .. 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 . . . 255
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 1,0 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 . . . 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 11,0 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 . . . 15,0

Kontakt