KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Miljøforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Miljøforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall) antall . . . 1 3 . . . 131 94 1 010 1 055 1 007 970 737 1 016 1 061 1 013 977 742 . . . 72 84
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall) antall . . . .. .. . . . 29 18 193 259 237 238 236 197 262 245 242 243 . . . 10 10
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar) dekar . . . 61 61 . . . 9 684 10 377 614 864 696 830 1 969 656 714 209 399 781 619 869 702 290 1 975 166 719 802 400 981 . . . 25 115 27 954
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent) prosent . . . .. 83,3 . . . 55,9 42,2 44,3 43,3 50,8 50,1 50,0 43,6 43,3 50,8 50,1 50,0 . . . 17,1 57,0
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent) prosent . . . 17,7 17,5 . . . 8,3 10,3 9,4 8,6 10,4 10,5 14,2 9,7 9,0 10,7 11,5 15,2 . . . 12,9 14,9
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km) km . . . 184 184 . . . 3 927 3 195 41 743 45 925 50 514 51 477 50 373 42 502 46 685 51 274 52 241 51 138 . . . 3 637 4 003
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent) prosent . . . .. 80,0 . . . 78,4 94,8 82,6 85,1 88,8 91,8 96,0 82,6 85,0 88,8 91,8 96,0 . . . 95,0 93,8
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km) km . . . .. .. . . . 551,6 551,0 6 824,5 5 836,9 9 236,0 8 515,7 8 631,4 6 824,5 5 836,9 9 236,0 8 515,7 8 631,4 . . . 151,0 190,0
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0) ja=1, nei=0 . . . 1 1 . . . 13 15 140 144 131 124 116 141 145 132 125 117 . . . 10 8
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr) kr . . . 502,18 749,43 . . . 446,37 533,28 437,26 479,76 521,06 542,84 615,41 456,44 517,46 545,02 684,28 778,79 . . . 575,61 691,24

Kontakt