KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 0 0 1 94 992 99 657 102 983 107 961 51 184 54 617 52 935 56 994 48 197 49 888 49 859 54 444 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 56 739 59 683 58 909 65 467
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,9 4,0 4,3 4,3 4,6 4,4 4,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,0 3,2 3,1 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 174 174 174 174 25 438 25 435 25 435 25 013 11 961 11 933 11 933 11 855 13 537 13 537 13 537 13 485 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 18 960 18 879 18 879 18 809
Jordbruksbedrifter (antall) antall 28 28 28 25 6 250 6 117 5 979 5 841 2 367 2 363 2 309 2 280 1 910 1 910 1 864 1 834 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 161 2 142 2 072 1 992
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 494 6 551 6 713 6 529 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 474 717 477 083 479 984 476 002 378 016 380 617 386 290 385 299 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 554 177 555 065 558 536 551 485
Produktivt skogareal (dekar) dekar 1 293 1 295 1 295 1 288 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,0 2,0 10,0 0,0 750,0 1 088,8 687,9 341,4 324,5 411,5 1 439,8 356,9 170,1 389,5 336,9 418,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 174,0 436,3 490,6 494,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,0 2,0 0,0 0,0 598,8 707,5 278,1 216,7 141,7 149,3 128,2 211,3 67,9 205,2 79,8 96,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 119,5 279,3 171,2 256,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 10,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 182,8 262,2 1 311,6 145,6 102,2 184,3 257,1 322,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 54,5 157,0 319,4 238,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 30 30 2 999 3 693 4 048 3 785 1 357 2 264 1 631 1 480 1 202 1 284 1 949 1 964 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 1 010 1 364 2 133 1 711
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 3 5 6 7 1 381 1 317 1 080 1 074 647 633 573 622 758 582 638 702 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 985 883 764 992

Kontakt