KOSTRA nøkkeltall

Halden - 3001 (Viken)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 497 498 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 . . . 20 779 20 784
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 16 16 22 22 20 18 19 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 17 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 93 94 66 68 66 53 53 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 57 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 1 050 390 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 . . . 1 370 1 018
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 4 184 -1 939 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 . . . 10 154 9 943
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 27 21 16 21 25 28 26 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 . . . 31 33
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 46 42 37 25 26 306 328 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 . . . 723 752
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 1,4 1,0 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 26,1 27,2 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 . . . 14,4 14,6

Kontakt