KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 1 013 979 49 859 54 444 54 126 53 714 59 697 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 726 132 784 105 833 036 812 501 860 998 58 909 65 467 66 294 65 891 68 172
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 2,2 1,5 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,1 3,5 .. 3,6 3,7
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 470 666 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 18 879 18 809 .. 18 302 18 197
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 29 27 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 072 1 992 .. 1 879 1 836
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 8 373 8 114 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 558 536 551 485 .. 548 536 548 371
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . .. 172 019 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 460 932
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,0 0,0 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 5 496,5 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 5 496,7 490,6 494,8 215,3 474,4 634,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 2 907,6 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 2 907,7 171,2 256,1 103,2 125,2 224,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,0 0,0 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 588,9 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 589,0 319,4 238,7 112,1 349,2 409,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 0 1 949 1 964 1 985 1 055 1 289 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 22 702 24 855 28 128 21 641 17 559 2 133 1 711 1 462 1 541 1 841
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 17 30 638 702 633 491 501 8 007 8 172 8 547 7 740 7 687 8 008 8 182 8 552 7 743 7 690 764 992 877 790 847

Kontakt