KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 48 50 50 50 .. 47 48 49 47 49 49 49 48 50 50 49 50 49 49 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 25 16 13 35 .. 16 17 16 18 23 28 20 22 21 19 20 19 19 20 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 100 .. 67 86 50 50 60 33 50 100 50 100 43 82 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 19 35 6 .. 29 16 18 31 26 36 23 24 35 32 35 19 18 25 31 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 15 2 2 .. 48 23 40 47 136 80 83 109 14 50 196 287 252 244 64 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 373 537 222 212 206 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 55 31 33 29 .. 41 44 37 39 38 36 34 45 40 39 35 29 35 39 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 16 21 11 19 .. 22 21 18 21 17 15 14 38 21 22 14 15 17 18 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 89 100 100 100 .. 95 98 95 94 91 73 97 96 97 99 96 98 97 93 76 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 14 13 14 9 10 201 164 180 205 179 138 121 120 116 91 304 282 296 247 123 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 112 63 137 157 .. 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 95 66 79 83 98 95 92 94 92 92 74 77 72 93 85 94 85 85 91 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 0 2 .. 0 0 53 38 69 66 94 7 62 41 15 71 80 80 95 77 75 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt