KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 122 118 130 144 7 454 7 858 7 771 7 809 11 267 11 548 11 551 11 467 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 2 250 2 317 2 387 2 471
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 36 29 35 35 1 927 1 962 1 809 1 735 2 896 2 828 2 759 2 518 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 519 513 514 486
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 32 42 47 45 2 565 2 773 2 822 2 847 3 420 3 581 3 704 3 634 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 629 723 815 841
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 24 9 10 20 855 787 778 819 1 196 1 170 1 210 1 255 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 319 287 293 355
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 45 61 53 48 3 286 3 852 3 159 3 189 5 363 5 794 4 324 4 506 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 962 1 119 686 749
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 11 9 6 7 578 618 584 636 1 170 1 118 1 151 1 190 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 274 260 255 291
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 35 37 40 30 3 384 3 699 3 937 3 982 5 490 5 922 6 210 6 339 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 892 1 059 1 195 1 141
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt