KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 3,7 3,9 4,1 4,2 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 686 2 324 2 669 2 549 2 627 2 603
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 663 1 054 1 213 1 178 1 207 1 151
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 637 1 099 910 1 270 1 574 2 149
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 260 318 329 305 309 390
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 5,4 5,6 5,2 4,9 4,8 4,8
Utlån per innbygger (antall) antall 2,4 3,0 3,1 2,9 2,8 3,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 25,2 13,4 19,1 13,8 13,3 19,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 45,0 26,6 22,4 25,5 27,2 27,9
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt