KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 91,9 91,7 92,8 93,4 89,1 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 81,3 83,3 84,6 85,4 87,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 96,6 96,7 97,5 98,3 96,6 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,9 92,8 93,5 93,4 94,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,1 99,6 100,5 101,4 101,4 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,2 98,7 99,2 98,5 99,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 65,4 64,8 64,5 61,9 65,6 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 75,3 75,4 75,2 74,6 76,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall .. 6,0 6,0 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,7 5,7 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 44,1 45,6 43,6 44,8 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 40,2 40,2 43,2 45,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,1 3,1 3,5 1,4 3,1 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,1 3,2 3,2 3,5 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 60,6 60,6 63,1 71,5 63,9 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 63,0 65,0 68,2 75,3 77,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 85,7 82,9 84,2 101,9 108,9 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 83,0 86,6 88,1 89,8 89,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,8 14,4 14,9 14,0 13,7 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,1 12,3 12,1 12,4 12,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 134 406 137 336 147 368 158 675 160 430 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 131 854 141 173 149 648 163 689 173 570
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50,3 50,7 53,1 59,9 54,2 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 53,6 55,5 57,8 64,4 65,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.