KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) (prosent)3 prosent 6,1 6,1 6,2 9,8 13,4 5,8 6,2 7,5 5,7 5,5 5,8 6,2 7,5 5,7 5,5 8,8 7,0 7,6 7,1 7,8 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 6,7 6,7 6,4 6,9 7,7 6,7 6,7 6,4 6,9 7,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) (prosent) prosent 23,2 23,2 23,5 23,2 28,0 97,2 42,1 43,2 40,3 40,8 97,2 42,1 43,2 40,3 40,8 42,0 43,3 42,9 43,3 39,4 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 55,7 53,0 55,5 52,9 56,4 55,7 53,0 55,5 52,9 56,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) (prosent)4 prosent 61,6 65,9 73,3 71,9 73,3 28,4 26,7 28,0 27,7 32,2 28,4 26,7 28,0 27,7 32,2 32,1 32,3 28,5 28,3 31,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 29,3 27,6 27,5 24,0 18,8 29,3 27,6 27,5 24,0 18,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) (prosent)2 prosent 56,1 54,9 54,3 50,0 37,8 44,4 41,6 40,9 40,3 38,3 44,4 41,6 40,9 40,3 38,3 44,8 47,3 45,4 42,3 41,3 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) (kr) kr 1 576 1 665 2 095 1 878 2 065 2 156 2 219 2 424 2 628 3 122 2 156 2 219 2 424 2 628 3 122 2 894 3 107 3 154 3 623 4 093 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 3 174 3 595 4 001 4 417 4 652 3 174 3 595 4 001 4 417 4 652
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) (kr)1 kr 13 789 14 684 14 684 15 000 15 870 5 575 13 985 12 508 16 574 15 306 5 575 13 985 12 508 16 574 15 306 11 148 11 775 11 703 15 544 16 315 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 14 969 17 444 17 739 20 168 19 404 14 969 17 444 17 739 20 168 19 404
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) (kr) kr 407 459 187 572 476 1 112 809 1 156 1 612 2 023 1 112 809 1 156 1 612 2 023 1 152 1 026 1 117 957 2 066 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 1 418 843 1 375 1 154 1 735 1 418 843 1 375 1 154 1 735
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) (km)5 km 5 5 5 8 11 132 143 177 134 125 132 143 177 134 125 170 131 146 139 186 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 89 96 90 97 108 89 96 90 97 108
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) (kr) kr 1 297 1 428 1 757 1 640 1 819 1 643 1 731 1 886 1 937 2 197 1 643 1 731 1 886 1 937 2 197 2 304 2 325 2 454 2 560 3 065 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 574 1 658 1 820 1 961 2 002 1 574 1 658 1 820 1 961 2 002
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) (kr) kr 46 207 50 707 63 370 58 012 64 732 86 819 90 280 96 225 98 623 103 051 86 819 90 280 96 225 98 623 103 051 89 063 92 482 95 443 96 708 101 485 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 90 056 87 742 98 297 106 273 107 528 90 056 87 742 98 297 106 273 107 528
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.