KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 898 2 412 2 467 2 677 1 753 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 48 197 49 888 49 859 54 444 54 126 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 14 691 14 524 15 759 17 366 18 073 14 691 14 524 15 759 17 366 18 073
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,3 4,3 4,4 4,8 3,1 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 3,6 3,7 3,7 4,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 551 563 563 560 561 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 13 537 13 537 13 537 13 485 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 65 66 62 59 57 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 1 910 1 910 1 864 1 834 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 316 313 298 287 .. 316 313 298 287 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 25 197 25 565 25 970 26 016 26 009 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 378 016 380 617 386 290 385 299 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 0 263 263 263 263 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 0,0 18,0 1,0 2,0 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 170,1 389,5 336,9 418,9 214,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 67,9 205,2 79,8 96,2 149,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 0,0 13,0 0,0 2,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 102,2 184,3 257,1 322,7 65,2 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 29 58 25 295 99 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 1 202 1 284 1 949 1 964 1 985 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 252 420 310 631 447 252 420 310 631 447
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 20 22 36 26 16 647 633 573 622 629 647 633 573 622 629 758 582 638 702 633 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 141 121 110 187 143 141 121 110 187 143

Kontakt