KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 5,0 4,2 4,5 6,5 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 72,4 59,8 63,0 59,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 346 323 356 327 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 2 022 1 804 2 336 2 606
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 8 18 5 5 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 953 1 806 1 849 401
Arkeologiske registreringer (antall) antall 84 62 95 89 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 243 230 260 262
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 21,0 37,0 40,0 46,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 35,8 34,6 42,6 37,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 2 3 1 78 82 38 46 78 82 38 46 22 22 10 6
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 248,4 175,5 180,3 185,6 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 475,1 385,2 339,0 348,0

Kontakt