KOSTRA nøkkeltall

Bjørnafjorden - 4624 (Vestland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjørnafjorden Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall . . . 440 348 . . . 15 424 14 548 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 . . . 14 029 13 224
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall . . . 89 74 . . . 3 166 2 865 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 . . . 2 798 2 587
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . 158 132 . . . 5 752 5 325 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 . . . 5 821 5 329
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . 43 48 . . . 1 858 1 866 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 . . . 1 829 1 899
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall . . . 164 90 . . . 6 039 5 117 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 . . . 5 289 4 485
Bor i eid bolig (antall) antall . . . 26 21 . . . 1 132 1 061 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 . . . 993 884
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . 203 158 . . . 7 596 7 424 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 . . . 6 312 6 075
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt