KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall 76 105 98 79 64 1 823 1 654 1 223 5 182 4 896 464 482 341 49 31 . . . 288 229 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 5 314 5 437 5 287 4 780 4 669
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall 24 24 18 7 7 353 304 229 1 064 863 113 101 48 3 : . . . 28 : 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 1 187 1 143 1 036 940 899
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 17 28 20 22 15 560 523 373 1 570 1 422 121 138 97 9 12 . . . 78 58 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 1 405 1 618 1 541 1 470 1 358
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 6 4 6 7 8 159 177 131 656 659 52 59 32 12 6 . . . 32 30 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 565 637 707 654 693
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall 15 18 25 17 16 697 608 447 1 920 1 625 104 128 91 13 4 . . . 79 63 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 1 880 1 954 1 917 1 665 1 418
Bor i eid bolig (antall) antall 4 8 7 8 11 207 246 134 561 534 54 55 44 13 8 . . . 50 44 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 512 547 560 470 472
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 42 69 73 70 75 1 075 968 644 2 766 2 882 301 328 223 43 30 . . . 199 158 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 2 516 2 690 2 575 2 340 2 307
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt