KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 . . . 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 390 440 543 360 292 26 513 28 881 19 589 71 744 75 386 16 030 16 175 16 581 4 236 3 847 . . . 11 922 11 764 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 46 517 49 874 49 401 43 406 46 878
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,7 1,9 2,4 1,6 1,2 3,8 4,5 .. 3,6 3,8 6,9 7,0 .. 8,2 7,4 . . . 7,3 7,2 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,4 3,6 .. 3,3 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 229 229 228 228 235 6 921 6 473 .. 20 108 20 022 2 322 2 303 .. 519 517 . . . 1 633 1 633 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 13 787 13 725 .. 13 319 13 293
Jordbruksbedrifter (antall) antall 19 20 19 21 19 1 519 1 433 .. 4 696 4 628 493 485 .. 114 115 . . . 422 423 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 560 2 513 .. 2 388 2 347
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 8 774 8 909 8 761 8 891 8 798 344 261 320 359 .. 1 239 897 1 236 972 91 904 90 548 .. 27 183 27 717 . . . 76 460 76 190 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 539 793 540 144 .. 510 041 507 954
Produktivt skogareal (dekar) dekar 5 390 5 324 5 323 5 323 5 372 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 8 107 745 658 705 655 130 .. 187 790 187 768 . . . 648 623 648 810 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249 2 601 968
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 34,1 122,0 0,0 1,6 145,5 73,4 133,3 1 041,6 515,2 1,2 38,4 124,5 2,6 16,3 . . . 2,1 8,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 1 204,1 414,8 307,9 186,9 444,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,1 12,9 0,0 0,0 135,9 63,2 75,1 465,7 152,4 1,2 3,1 15,0 2,6 2,6 . . . 2,1 2,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 602,3 183,1 167,0 113,0 143,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 34,0 109,1 0,0 1,6 9,6 10,2 58,2 575,9 362,8 0,0 35,3 109,5 0,0 13,7 . . . 0,0 6,6 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 601,8 231,7 140,9 73,9 301,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 549 575 1 133 2 559 2 665 148 185 159 21 3 . . . 306 174 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 575 1 023 3 106 510 507
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 5 7 4 5 4 293 290 213 874 890 193 69 64 32 31 . . . 62 76 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 523 518 535 449 442

Kontakt