KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 . . . . 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 396 390 440 543 360 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 14 542 16 030 16 175 16 581 4 236 . . . . 11 922 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,7 1,7 1,9 2,4 1,6 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 6,3 6,9 7,0 .. 8,2 . . . . 7,3 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 229 229 229 228 228 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 2 322 2 322 2 303 .. 519 . . . . 1 633 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 19 19 20 19 21 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 500 493 485 .. 114 . . . . 422 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 9 126 8 774 8 909 8 761 8 891 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 91 782 91 904 90 548 .. 27 183 . . . . 76 460 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 5 390 5 390 5 324 5 323 5 323 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 658 705 658 705 655 130 .. 187 790 . . . . 648 623 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 0,0 34,1 122,0 0,0 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 24,3 1,2 38,4 124,5 2,6 . . . . 2,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,1 12,9 0,0 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 16,0 1,2 3,1 15,0 2,6 . . . . 2,1 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 0,0 34,0 109,1 0,0 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 8,3 0,0 35,3 109,5 0,0 . . . . 0,0 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 857 549 575 1 133 2 559 228 148 185 159 21 . . . . 306 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 5 5 7 4 5 315 293 290 213 874 153 193 69 64 32 . . . . 62 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt