KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 723 670 720 710 743 4 580 4 537 4 767 4 612 1 912 48 625 49 581 50 283 51 445 53 972 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 2 972 2 863 3 064 2 928 2 782 2 972 2 863 3 064 2 928 2 782
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 154 140 149 155 157 1 134 1 065 1 117 1 043 395 11 153 10 983 10 522 10 200 10 243 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 635 584 604 559 519 635 584 604 559 519
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 194 193 205 239 270 1 290 1 354 1 448 1 462 624 17 954 18 682 19 804 20 735 22 452 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 832 843 886 964 917 832 843 886 964 917
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 98 76 81 80 86 511 464 477 516 253 4 318 4 418 4 700 4 915 5 390 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 399 360 367 358 388 399 360 367 358 388
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 245 234 236 270 293 2 024 2 138 1 822 1 799 672 24 377 25 608 21 968 23 274 24 094 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 1 280 1 243 1 118 1 158 1 072 1 280 1 243 1 118 1 158 1 072
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 77 62 69 61 72 472 439 443 447 224 2 913 2 709 2 772 3 075 3 361 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 410 351 410 382 377 410 351 410 382 377
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 337 315 345 342 361 2 333 2 491 2 774 2 768 1 196 23 124 24 020 26 008 26 726 27 038 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 1 180 1 183 1 385 1 341 1 234 1 180 1 183 1 385 1 341 1 234
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt