Investeringar i jordbruket i 2014

Publisert:

Dei endelege tala frå Landbruksundersøkinga 2015 viser små endringar i høve til dei førebelse tala som blei publisert i fjor. Om lag 13 prosent av jordbruksbedriftene investerte i driftsbygningar i 2014, ein nedgang på 2 prosentpoeng frå 2011. Rekna om til prisnivået i 2014 var investert beløp per bruk 600 000 kroner i 2014 mot 580 000 kroner i 2011.

Figur 1

Figur 1. Del jordbruksbedrifter med investering i jord- og hagebruk

Figur 2

Figur 2. Investering i jord- og hagebruk

Kontakt