Auka investeringar i driftsbygningar

Publisert:

Investeringane i driftsbygningar i jord- og hagebruk auka frå 3,5 til 4,0 milliardar kroner frå 2014 til 2016.

Talet på jordbruksbedrifter som investerte i driftsbygningar auka frå 5 400 i 2014 til 7 000 i 2016. Dette svarer til høvesvis 13 prosent og 17 prosent av alle jordbruksbedriftene. Gjennomsnittleg investeringsbeløp i 2016 var 577 000 kroner, mot 641 000 kroner i 2014. 

Figur 1. Del jordbruksbedrifter med investering i jord- og hagebruk

Investering i driftsbygningar og bygningsinventar Investeringar i maskinar og reiskap
1988 14 29
1997 9 21
2001 11 26
2005 12 29
2008 14 31
2011 15 32
2014 13 31
2016* 17 32

Figur 2. Investering i jord- og hagebruk. Faste 2016-kroner

Investering i driftsbygningar og bygningsinventar Investeringar i maskinar og reiskap
1988 3159000 4150000
1997 1914000 3111000
2001 1589000 3202000
2005 3187000 3025000
2008 3984000 3258000
2011 4213000 3451000
2014 3470000 2654000
2016* 4036000 2834000

Omkring 80 prosent av jordbruksbedriftene hadde utgifter til vedlikehald av driftsbygningane. Utgiftene utgjorde 1,8 milliardar kroner, tilsvarande 58 000 kroner per jordbruksbedrift med utført vedlikehald.

I 2016 blei det investert 2,83 milliardar kroner i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk. Omkring 13 100, eller 32 prosent, av jordbruksbedriftene investerte i nye eller brukte maskiner og reiskap.

Om lag 15 prosent av jordbruksbedriftene hadde kontraktar om leige av maskinar og reiskap i 2016, og bedriftene betalte om lag 900 millionar kroner i leasingleige for ulike maskiner og reiskap i 2016. Gjennomsnittleg betalt leasingleige var 114 000 kroner per bedrift med leasingleige.

Kontakt