117575
117575
innrapportering
2013-06-05T10:23:00.000Z
no

Pågår

Rapportering om valutahandel

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere rapporteringsplikt til den offisielle undersøkelsen Rapportering om valutahandel (RA-0628)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Rapportørbankene skal rapportere all omsetning banken/konsernet har i NOK mot andre valutaer i løpet av en dag fordelt på ulike kategorier. Kjøp og salg rapporteres hver for seg. Innrapporteringen skjer på daglig basis senest ved utløpet av påfølgende virkedag. Alle beløp oppgis i tusen uten desimaler. I tillegg skal antall handler bak hver post oppgis.

Mer informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Valutahandelsstatistikken gir informasjon om hvilke aktører som har vært aktive i valutamarkedet og hvilken type kontrakter som er inngått. Statistikken bygger på daglige transaksjonsdata over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta fra de største bankene.

SSB står for innsamling og enkel bearbeiding av dataene på oppdrag fra Norges Bank.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til de syv største bankene for å innhente opplysninger.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Lovhjemmel for innsamling av opplysninger, lov om Norges Bank og pengevesenet mv (sentralbankloven) § 27, gir Norges Bank mulighet til å kreve opplysninger fra foretak i finansiell sektor, herunder banker mv. Opplysningene omfatter finansiering av virksomheten, virksomhetens regnskap, transaksjoner, egne og kunders beholdninger, samt annen informasjon som er nødvendige for sentralbankens arbeid.

Se under LOVER OG REGLER i høyre marg for mer informasjon.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen