På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

374001
374001
innrapportering
2019-01-08T09:48:00.000Z
no

Pågår

Fellesrapporering, kvartalsvise investeringer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere skal rapportere for den offisielle undersøkelsen Fellesrapportering, kvartalsvise investering (RA-0792)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide investeringsindeksen for detaljhandel trenger vi informasjon om nye investeringer som er gjort i Norge i:

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmiddel
 • nybygg og rehabilitering

Dere skal oppgi investeringer i hele 1 000 kroner. Merverdiavgift skal regnes som netto. Det vil si at merverdiavgift som virksomheten får refundert, ikke skal være med. Merverdiavgift som virksomheten ikke får refundert, skal være med.

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

Opplysningene skal fylles inn i regnearket som ligger under «SKJEMAER» i høyre marg. Utfylt regneark skal deretter lastes opp som vedlegg til skjemaet RA-0792 i Altinn. Se «Slik sender du vedlegg via Altinn» under «DOKUMENTER» i høyre marg. 

Svarene deres er viktige

Investeringsindeksen brukes av Nasjonalregnskapet som er en viktig indikator på aktiviteten i norsk økonomi. Indeksen brukes også av bransjeforeninger og banker for å kunne forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg kjeder (foretak) som rapporterer for underliggende butikker (virksomheter). Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Undersøkelsen skal besvares av hovedkontoret, kjedekontoret eller den ansvarlige for rapporteringen av den enkelte kjede som SSB tidligere har gjort avtale med.

Sammen med innrapporteringen fra skjemaet RA-0707 utgjør undersøkelsen datagrunnlaget til statistikken Investeringsindeks for detaljhandel. Kjedekontor som ønsker å rapportere samlet i ett skjema (RA-0792) istedenfor at underliggende virksomheter rapporterer i enkeltskjemaet RA-0707, kan ta kontakt med SSB på doi@ssb.no

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn.

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere skal rapportere for den offisielle undersøkelsen Utførte og planlagte investeringer i detaljhandel (RA-0792)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

 

Kontakt