362156
362156
innrapportering
2018-11-26T13:00:00.000Z
no

Pågår

Salg av petroleumsprodukter

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Salg av petroleumsprodukter (RA-0729)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk og gi et aktuelt bilde av petroleumsbransjen trenger vi informasjon om blant annet:

 • produktnummer
 • kjøpegruppe
 • fylkesnummer
 • periode
 • antall solgte liter

Mer informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i petroleumsmarkedet og planlegge for fremtiden. For SSB er statistikken viktig som kilde i utslippsregnskap, nasjonalregnskap og energiregnskap og -balanse.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Skjemaet skal lasetes opp som et vedlegg via Altinn. Se veiledningen «Slik sender du vedlegg via Altinn.pdf» i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsmedarbeider

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt