På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

117253
117253
innrapportering
2013-06-04T13:44:00.000Z
no

Pågår

Flybevegelse på lufthavn

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Flybevegelse på lufthavn (RA-0647)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive all kommersiell lufttransport med passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet ved norske lufthavner trenger vi en del informasjon om flygninger.

Vi ønsker informasjon om flygningenes:

 • rutetid, dato og retning
 • flytype, selskap og registreringsmerke
 • rapporterende lufthavn og korresponderende lufthavn
 • på- og avstigende passasjerer
 • passasjerer i transfer og transitt
 • passasjerer til og fra utlandet
 • frakt og post

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal beskrive all kommersiell lufttransport av passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for framtiden. Statistikken er også et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til lufthavner med regelmessige flyvninger.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen