261524
261524
innrapportering
2016-03-30T13:39:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for buss

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Kostnadsindeks for buss (RA-0752, RA-0786, RA-0787)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne vise kvartalsvis kostnadsutvikling samt beregne avskrivningskostnader for bussnæringen, trenger vi å samle inn priser på nye busser, samt priser på biodiesel, natur- og biogass.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal utarbeide grunnlaget for en indeks som viser kostnadsutviklingen i næringen. Indeksen benyttes av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontrakter for busstransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak for å innhente opplysninger. Utvalget består av de viktigste bussleverandørene og leverandører av gass og biodiesel.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no

Dersom det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via en egen opplastingsportal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften øverst på denne siden. Veiledning for bruk av filsluse ligger under DOKUMENTER i høyre marg.

Bruker-ID og passord er oppgitt i tilsendt brev i foretakets Altinn-innboks.

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i tilsendt brev i foretakets Altinn. 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen