144093
144093
innrapportering
2013-10-18T12:57:00.000Z
no

Pågår

Avfall fra tjenesteytende næringer

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Avfall fra tjenesteytende næringer (RA-0649)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over avfall fra tjenesteytende næringer trenger vi informasjon om avfallsmengden til kundene deres. Rapporteringen består av én eller to filer, avhengig av om behandlingsopplysninger finnes både for kunder og avfallstype:

 • Filuttrekk fra kunderegisteret som skal inneholde alle næringskunder som avfallsinnsamleren har hentet avfall fra i løpet av rapporteringsåret med tilhørende avfallstyper, mengder og behandlingsmåter.
 • Opplysninger om behandlingsmåte for de forskjellige avfallstypene. 

Vi ønsker opplysninger om:

 • kontaktinformasjon til kunde (navn, adresse, postnummer)
 • organisasjonsnummer til kunde på virksomhetsnivå (avdeling/underenhet)
 • avfallstype
 • avfallskode etter Norsk standard (NS 9431)
 • enhet (helst tonn), mengde og behandling av avfallet

Beskrivelse av vedleggs-filer og samt maler for de to forskjellige filtypene finner dere under DOKUMENTER i høyre marg og under fanen VEILEDNING.

Svarene deres er viktige

Både myndighetene og bransjen benytter statistikken for å planlegge for framtiden. Tallene benyttes både i nasjonal og internasjonal rapportering og danner grunnlag for å si noe om Norge oppfyller sine forpliktelser.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget gjøres på bakgrunn av antall ansatte, beliggenhet og om de er spesialinnsamlere med nyttige opplysninger.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har du problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Lover og regler