Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt satsing på psykisk helse

  I 2017 utgjorde driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner. Psykisk helsevern hadde størst prosentvis vekst fra året før. Når vi ser på de lange linjene, har derimot dette området svak vekst.

  Artikkel
 • Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak

  I 2017 var driftskostnadene ved sykehusene og i resten av spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner, 1 prosent lavere enn året før. Kostnadene sank blant annet fordi helseforetakene ikke lenger betaler moms når de kjøper varer og tjenester.

  Artikkel
 • Svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er en svak nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,5 prosent.

  Artikkel
 • Vekst i bruk av fastlegene i 2017

  Det var 14,4 millioner konsultasjoner ved fastlegekontorene i 2017, om lag 1,8 prosent flere enn i året før. Både befolkningsvekst, aldring og flere legebesøk blant de unge bidro til økningen. 

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2017

  Notater 2018/25

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

  Publikasjon
 • Røykepilene peker riktig vei

  Med stadig færre dagligrøykere kommer vi godt ut i internasjonale sammenligninger av tobakksbruk. Men andelen som tar seg en røyk av og til, har vært tilnærmet lik i over 40 år.

  Artikkel
 • Flest kvinner rehabiliteres i institusjon

  Antall personer som rehabiliteres i institusjon innenfor den kommunale omsorgstjenesten, har økt med 33 prosent fra 2009 til 2017. 6 av 10 brukere er kvinner.

  Artikkel
 • Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

  Økt levealder kan gi flere år med god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god.

  Artikkel
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016

  Notater 2018/22

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk og rusmidler årlig siden 2012.

  Publikasjon
 • Dyrere tannlegepasienter

  De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen?

  Artikkel
 • Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

  25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse, mens dette bare gjelder 10 prosent av studentene i Frankrike. 

  Artikkel
 • Fastlegene får stadig kortere pasientlister

  Siden 2004 er fastlegenes pasientlister i gjennomsnitt kuttet med 8 prosent. Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

  Artikkel
 • Fleire årsverk i omsorgstenesta

  Talet på årsverk i omsorgstenesta som blir ytt i kommunane aukar, og i 2017 var det om lag 270 årsverk per 10 000 innbyggjarar i landet.

  Artikkel
 • Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

  15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers.

  Artikkel
 • 10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten

  I 2017 arbeidet vel 139 000 personer i spesialisthelsetjenesten, en tredjedel av disse som sykepleiere. Fra år til år holder antallet seg ganske stabilt, men det er store utskiftinger i enkelte yrkesgrupper.

  Artikkel