Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Bolig og boforhold

Alt innhold for delområdet bolig og boforhold

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

  Kommunane brukte 5,6 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern i 2016. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap knytt til brannar og andre ulukker.

  Artikkel
 • Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger

  Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger øker

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

  Artikkel
 • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

  De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Vi bor stadig tettere

  De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, som utelukkende har kommet i tettbygde strøk.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,5 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene steig med 1,0 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Statistikk om boligpriser

  Boligprisindekser er viktige indikatorer for makroøkonomiske analyser. For å kunne sammenligne boligprisutviklingen på tvers av landegrenser er det nødvendig med internasjonale retningslinjer.

  Artikkel
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Rapporter 2017/06

  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad ...

  Publikasjon
 • Store regionale prisforskjeller mellom nytt og brukt

  I 2016 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret siden 2015. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mel...

  Artikkel
 • Vi bygger om

  Noen bygger om garasjen til designbolig og noen kjøper en gammel kirke og gjør den om til drømmeboligen. Oftere gjøres det kanskje om til leiligheter i gamle kontorlokaler eller lagerbygninger. Det finnes mange muligheter når nye boliger blir til ...

  Artikkel
 • Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

  De aller fleste husholdninger eier sin egen bolig, og boligeiere har i 2015 i snitt over en million i boliglån. Tallene fra levekårsundersøkelsen viser en lavere boliggjeldsvekst blant boligeiere siste treårsperiode enn for tidligere perioder, og ...

  Artikkel
 • Avtakende husleievekst i KPI

  Ifølge konsumprisindeksen har husleiene i snitt økt 3 prosent hvert år siden 2006. De tre siste årene har løpende 12-månedersvekst avtatt fra en topp på 4,5 prosent og er kommet under 2 prosent. Hvilke forhold påvirker utviklingen i husleienivået?

  Artikkel
 • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

  Siden 2006 er det blitt mindre vanlig at barnefamilier med lav inntekt eier boligen sin. Halvparten av de enslige forsørgerne bruker en fjerdedel eller mer av inntekten på bolig, og de har dårligere bostandard enn barnefamilier generelt.

  Artikkel
 • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

  Å leie bolig er mest vanlig i etableringsfasen, og det er relativt få barnefamilier som leier bolig. Indikatorer for boligstandard og bomiljø viser at personer som leier bor dårligere enn personer som eier.

  Artikkel