Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019

Publisert:

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond gikk kraftig opp og endte med et overskudd på 189 milliarder kroner i 2019. Overskuddet kommer i første rekke av urealiserte kursgevinster.

På grunn av børsuro gjennom siste kvartal av 2018 gikk verdipapirfondene med et underskudd. I 2019 fikk derimot verdipapirfondene et rekordstort årsresultat på 189 milliarder kroner, ifølge nye tall fra statistikken over verdipapirfond. Økningen i årsresultatet fra 2018 til 2019 var på 229 milliarder kroner.

Den store oppgangen i årsresultatet skyldes hovedsakelig netto urealiserte kursgevinster på 131 milliarder kroner. Av dette utgjorde netto urealiserte kursgevinster i aksjefondene 112 milliarder kroner, tilsvarende 85,8 prosent. Til sammenligning hadde verdipapirfondene netto urealiserte kurstap på 97 milliarder kroner året før.

Figur 1. Verdipapirfondenes samlede årsresultat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årsresultat 44332 97868 90527 56959 49008 116036 -39775 189347

Størst overskudd hos aksjefondene

Samlet sett økte alle fondstypene sine resultater gjennom 2019. Aksjefondene hadde høyest årsresultat på 160 milliarder kroner, eller 84,4 prosent av det totale resultatet. Sammenlignet med året før hadde aksjefondene et underskudd på 39 milliarder kroner. Obligasjonsfondene og kombinasjonsfondene oppnådde også vesentlig sterkere resultater mot fjoråret, med henholdsvis 15 milliarder kroner og 7 milliarder kroner i årsresultat.

Figur 2. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype

2015 2016 2017 2018 2019
Aksjefond 51431 32372 95510 -39277 159894
Obligasjonsfond 2246 10229 9453 404 15406
Pengemarkedsfond 877 1885 1538 1249 2185
Andre rentefond -816 2274 3400 678 4531
Kombinasjonsfond 3067 2033 5665 -2764 7093
Øvrige fond 154 214 471 -63 238

Aksjefondenes eiendeler økte mest

Den samlede markedsverdien av verdipapirfondenes eiendeler ved utgangen av 2019 utgjorde 1 370 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 198 milliarder kroner, eller 16,9 prosent sammenlignet med 2018. Aksjefondene hadde den største andelen av verdipapirfondenes eiendeler på 759 milliarder kroner, en økning på 24,2 prosent i forhold til 2018. Obligasjonsfondene hadde verdier for 339 milliarder kroner, mens pengemarkedsfondene hadde eiendeler for 109 milliarder kroner, en nedgang på 2,0 prosent mot året før.

Verdipapirfondenes nettotegninger summerte seg til 22 milliarder kroner i 2019, viser den kvartalsvise fondsstatistikken. Obligasjonsfondene hadde de største nettotegningene på 24 milliarder kroner, mens det ble nettosolgt aksjefond for 12 milliarder kroner.

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype

2015 2016 2017 2018 2019
Aksjefond 477030 532475 633479 611436 759179
Obligasjonsfond 286186 309706 316449 315071 338642
Pengemarkedsfond 83643 97235 107899 111463 109285
Andre rentefond 56523 55305 59620 62956 97061
Kombinasjonsfond 52942 55618 67347 65742 61617
Øvrige fond 5248 5255 6053 5558 4387

Kontakt