90285
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
90285
En av fem etablerere var innvandrere
statistikk
2012-11-16T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Etablerere i næringslivet2010-2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fem etablerere var innvandrere

I 2011 var 21 prosent av dem som etablerte personlig eide foretak innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre. Nærmere 35 prosent av etablererne var kvinner, men kun 18,5 prosent av dem som etablerte aksjeselskap og allmennaksjeselskap var kvinner.

I 2011 etablerte 31 969 personer personlig eide foretak, 34,6 prosent av disse var kvinner og dette er omtrent den samme andel som året før. Til sammenligning var andelen kvinner blant etablererne på snaut 29 prosent i 2002. Om vi ser på etablerere av aksjeselskap og allment aksjeselskap (AS og ASA), utgjorde menn 81,5 prosent av disse i 2011.

Flere innvandrere etablerer foretak

21 prosent av etablererne av personlig eide foretak i 2011 var innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre i 2011. Andelen har økt kraftig fra 2002 da denne var under 11 prosent. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet hadde 56 prosent av etablererne en annen landbakgrunn enn Norge. En annen næring med en høy andel innvandrere, på hele 44,5 prosent, var transport og lagring.

Tydelig tendens i næringsfordelingen

Mannlige etablerere dominerer innen de fleste næringer, også blant etablererne av AS og ASA. Kun innen annen tjenesteyting utgjorde kvinner et flertall blant etablererne med 52 prosent. Annen tjenesteyting innebærer frisering og annen skjønnhetspleie, samt virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære og annen personlig tjenesteyting. Ser vi på etablererne av personlig eide foretak, utgjorde kvinner et flertall innenfor helse- og sosialtjenester og annen tjenesteyting med henholdsvis 62 og 70 prosent.

Større overlevelsesgrad blant foretak etablert av menn

Ett av fire personlig eide foretak som ble etablert av menn i 2005, overlevde de neste fem årene. Rundt ett av fem foretak med kun kvinner som etablerere overlevde i den samme perioden. Ett av tre foretak etablert av personer av begge kjønn var fortsatt i aktivitet fem år senere. Men disse foretakene utgjorde under to prosent av alle de nyetablerte foretakene i 2005.

For aksjeselskapene var det kun små forskjeller i overlevelsesgraden blant foretak etablert av kvinner og menn. Fra 2005 til 2010 var det 46 prosent av disse foretakene som var etablert av kvinner som overlevde, mens det tilsvarende tallet for menn var 48 prosent. Tendensen blant aksjeselskapene var at foretak etablert av kvinner hadde størst overlevelse de første fire årene, mens det i løpet av det femte året snudde utviklingen seg.

Begreper

Etablereren kan være en person, et foretak eller en kombinasjon av ulike typer aksjonærer.

Et aksjeselskap/allment aksjeselskap kan ha en eller flere aksjonærer. Etablereren kan være den eller de som har hatt idéen foretaket er grunnlagt på, som har en viss andel av aksjekapitalen, eller har kompetansen til å drive foretaket.

Metoden for å identifisere etablereren går ut på å identifisere aksjonærene i foretaket som enten er daglig leder eller styrerepresentant, eller som har en viss andel av aksjekapitalen i foretaket. Dersom et nyetablert foretak er eid av andre foretak og disse eierforetakene er direkte eid av bare personer, er etablereren identifisert blant disse personene. Dersom de andre foretakene ikke bare har personer som aksjonærer, vil etablereren være blant foretakene som er aksjonærer i det nyetablerte foretaket. Eiere i flere ledd enn det første blir ikke undersøkt.

Etablereren av personlig eide foretak, det vil si enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA), defineres som innehaveren i ENK og deltakere i ANS og DA. Her stilles det ikke krav til eierandeler. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere holdes utenfor denne statistikken.

Om Statistikkgrunnlaget

Statistisk sentralbyrå har publisert statistikk over etablerere i personlig eide foretak siden 2004. Med basis i Statistisk sentralbyrås aksjestatistikk har vi identifisert etablereren i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), med endelige tall for 2010 og foreløpige tall for 2011. Informasjon om rolleinnehavere i AS/ASA samt personlig eide foretak er hentet fra rolledatabasen i Brønnøysundregistrene. Data om nyetablerte foretak er basert på statistikk over foretaksdemografi.

I 2010 og 2011 ble det etablert henholdsvis 11 617 og 12 890 AS og ASA i Norge. Statistikken inkluderer ca 96 prosent av de nyetablerte foretakene i 2010, og ca 86 prosent i 2011.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB