Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12176: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmidler , Faste eiendommer og anlegg , Utstyr, maskiner og transportmidler ,

Valgt 0 av totalt 55

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr.

Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap for fylkeskommuner og kommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS) og samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierfylkeskommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12180 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. FKF og IKS, etter balansedata (F).

Vi gjør oppmerksom på at konserninterne fordringer og gjeld vises som egne variabler, men de inngår ikke i sumbegrepene. Dersom det er differanse mellom fordringer og gjeld i fylkesregnskapet og i særbedriftene, så vil ikke sum eiendeler stemme overens med sum gjeld og egenkapital. Nederst i tabellen vises variabler med eventuell differanse mellom fordringer og gjeld i fylkeskommunen og særbedriften(e). Om variablene er lik 0 er fordringer og/eller gjeld mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) ført riktig, eller at fylkeskommunen ikke har særbedrifter. Om variablene ikke er lik 0 viser det at fordringer og/eller mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

Rettinger:
Variabelen Regnskapsmessig merforbruk, kapittel 5900 hadde feil fortegn for 2016. Rettet til publiseringen 15. juni 2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.