Fylkeskommuneregnskap

12138: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent):
prosent
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en oversikt over aktuelle regnskaps- og balansestørrelser i forhold til fylkeskommunens langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Tallene vises som andeler (prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser) og som absolutte tall i 1000kr. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. Data er hentet fra innrapporterte regnskap og balanser på kostraskjema 0C og 0D for fylkeskommune og 0K og 0L for fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS) og samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierfylkeskommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund. RETTINGER ETTER PUBLISERINGEN 15.03.2019: Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle fylkeskommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (regiongrupper, fylker og landet med og uten Oslo). Feilen omfatter alle variablene i tabellen som andel av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse. Som beløp omfatter feilen disse variablene: 41 Ihendehaverobligasjonslån 42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser KG39 Renteeksponert gjeld 43 Sertifikatlån Rettedato: 20.03.2019 Balansedata for Oslo fylkeskommune er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilen i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene. Feilen omfatter de samme variablene som også ble rettet 20.03.2019 Rettedato 03.04.2019
På grunn av overgangen til nytt produksjonssystem i KOSTRA, og derav litt forskjell i utregningsmetoden av regnskapstall, kan enkelte regnskapsbegrep vise ulike tall i tabellene på ny struktur i forhold til tallene i gammel struktur for årene 2015 og 2016. Ulikheter kan skyldes at det var feil definisjon i gammel løsning som nå er rettet, samtidig som det kan forekomme feil i tall i de nye tabellene som SSB ikke har oppdaget. Opprettinger av eventuelle feil vil skje fortløpende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken