Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i Kostragrupper-2020.

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel enerom (prosent)

Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)

Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.