Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

11875: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Referansetid
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner pr. 31.12. Inkluderer sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig. 'disponible plasser' betyr at plassene er korrigert for kjøp/salg over kommunegrensene. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert, dvs. at ledige plasser er inkludert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle) som inngår i det kommunale tilbudet. Både langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. Ikke inkludert KAD (kommunale akutte døgnplasser) / ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken