Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

11182: Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper 2014 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
saldogruppe
skatteposisjon
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inngående saldo per 01.01 (mill. kr) , Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr) , Påkostninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

saldogruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

skatteposisjon


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

saldogruppe
Skip og lignende
Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.
Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak
Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

Brukerveiledning for statistikkbanken