Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
04951: Økonomisk oversikt, balanse - fylke (2003-2005) (F) (avslutta serie) 1999 - 2009
Sist endret
15.06.2010
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
A.A EIENDELER:
?
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
?
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
?
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
?
A.E Utlån (kap. 2.22):
?
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
?
A.G Pensjonsmidler (kap. 2.20):
?
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
?
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
?
A.J Premieavvik (kap. 2.19):
?
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
?
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
?
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
?
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
?
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
?
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
?
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
?
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
?
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
?
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53):
?
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
?
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
?
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
?
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
?
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
?
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
?
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
?
B.M GJELD:
?
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
?
B.O Pensjonsforpliktelse (kap.2.40):
?
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
?
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
?
B.R Andre lån (kap. 2.45):
?
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
?
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
?
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
?
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
?
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
?
C.A MEMORIAKONTI:
?
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
?
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
?
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
?
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
?
Referansetid
A.A EIENDELER:
1.1.
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
1.1.
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
1.1.
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
1.1.
A.E Utlån (kap. 2.22):
1.1.
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
1.1.
A.G Pensjonsmidler (kap. 2.20):
1.1.
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
1.1.
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
1.1.
A.J Premieavvik (kap. 2.19):
1.1.
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
1.1.
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
1.1.
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
1.1.
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
1.1.
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
1.1.
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
1.1.
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
1.1.
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
1.1.
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53):
1.1.
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
1.1.
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
1.1.
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
1.1.
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
1.1.
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
1.1.
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
1.1.
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
1.1.
B.M GJELD:
1.1.
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
1.1.
B.O Pensjonsforpliktelse (kap.2.40):
1.1.
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
1.1.
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
1.1.
B.R Andre lån (kap. 2.45):
1.1.
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
1.1.
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
1.1.
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
1.1.
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
1.1.
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
1.1.
C.A MEMORIAKONTI:
1.1.
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
1.1.
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
1.1.
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
1.1.
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken