Samfunnsspeilet: 2004/5

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om Norges gårdbrukere, levekårsproblemer blant fengselsinnsatte og Den europeiske samfunnsundersøkelsen.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler

  Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse.

 • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

  Gårdbrukere er som folk flest stort sett godt tilfreds med livet. Misnøyen øker likevel blant den norske bondestanden.

 • Mest mosjon og idrett blant de med høy inntekt og utdanning

  Høy utdanning og inntekt har en klar sammenheng med både hvor mye man mosjonerer, hvor mange ulike aktiviteter man deltar i og utgifter til slike aktiviteter.

 • Norge i Europa

  Resultatene fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen i 2002 viser at Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder livskvalitet og tillit til så vel medmennesker som samfunnsinstitusjoner, mens vi er blant de minst religiøse.

 • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

  Hele ni av ti gårdbrukere er menn. Kvinneandelen er noe høyere blant de yngste, og den øker, men svakt.

 • Den europeiske samfunnsundersøkelsen

  Et demokratisk Europa trenger pålitelige data om hvordan ulike land ser på seg selv og på omverdenen, og hvordan de er forskjellige i holdninger, preferanser og fordommer, og hvordan disse endres over tid.

 • Levekårspanelet 1997-2002 - et rikt datamateriale med menge muligheter

  Statistisk sentralbyrå frigir nå dataene fra Levekårspanelet 1997-2002.

 • Bonden arbeider hardt for føden

  Gårdbrukeren er sin egen herre, og har et allsidig arbeid i en unik nærkontakt med naturen. Samtidig er landbruksarbeid både ensomt, tungt, farlig og ofte preget av luftforurensninger.

 • Få isolerte, men mange er plaget av ensomhet

  Om lag 2 prosent av den voksne befolkningen, anslagsvis 70 000 personer, oppgir at de ikke har noen å snakke fortrolig med, og like mange sier at de ikke har noen som står dem så nær at de kan regnes med ved personlige problemer.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.