Per dags dato finnes det ikke et nasjonalt register som inneholder individdata om voksne som tar grunnskoleopplæring. Innhenting av individopplysninger fra voksenopplæringsinstitusjoner er viktig for å videreutvikle statistikk om slik opplæring slik at denne blir mer dekkende enn dagens summariske tverrsnittsdata tillater. Individdata vil gi mulighet for at statistikken også kan dekke informasjonsbehov om progresjon, avbrudd, overganger og opplæringsaktiviteten til ulike grupper av voksne. Individopplysninger om ca. 11 000 deltakere vil bli innhentet i en pilot fra om lag 250-260 voksenopplæringssentre med siktemål om årlig datainnsamling. Omfanget av innsamlingen er avgrenset i dialog med eksperter fra voksenopplæringsinstitusjonene og utdanningsmyndighetene med tanke på tilgjengelighet av opplysninger og minimering til det som trengs for å kunne nyttiggjøre opplysningene til å utarbeide statistikk.

SSB mener at nytten med å innhente disse opplysningene samlet sett vil være større enn kostnaden den påfører de opplysningspliktige og individene som omfattes. 

Ansvarlig enhet: Avdeling for person- og sosialstatistikk

Dato: 08.06.2022

Oppgavegiver(e): Voksenopplæringsinstitusjoner (offentlige) som tilbyr grunnskoleopplæring

Rapporteringshyppighet: Pilotinnsamling med sikte på årlig innsamling av data

Beskrivelse av data som oppgavegiverne skal rapportere: Individopplysninger om ca. 11 000 deltakere fra om lag 250-260 voksenopplæringssentre. Rapporteringen vil være per person per fag (samme person registreres flere ganger hvis vedkommende tar flere fag). I tillegg til nøkkelopplysninger om person (navn og fødselsnummer) og virksomhet (navn og organisasjonsnummer), skal det innhentes opplysninger om fagkode, trinn, antall timer, start- og sluttdato, fullførtkode og sluttårsak. 

1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet

Statistikkområde 5.17 Utdanning – Nasjonalt statistikkprogram slår fast at: «Kunnskap om befolkningens utdanning og opplæring fra barnehage til læring i voksen alder er en forutsetning for politikkutforming både med tanke på utdanningssektoren og i videre forstand for sosiale og økonomiske forhold. Livslang læring har betydning både for enkeltmenneskers liv og for samfunnsutviklingen».

I avsnittet om Voksenopplæring står det blant annet: «Statistikk for voksenopplæring skal beskrive omfanget av deltakelse i ulike utdannings- og opplærings-aktiviteter i voksenbefolkningen». 

2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendige

Per dags dato finnes det ikke et nasjonalt register som inneholder individdata om voksne som tar grunnskoleopplæring. Voksne som avlegger eksamen på 10. trinn er et unntak. Dagens statistikk over voksne i grunnskoleopplæring er basert på summariske data fra Grunnskolens informasjonssystem, og gir kun tall for deltakere per 1.10. På grunn av at vi ikke har individdata, kan vi ikke følge voksne innvandrere i grunnskoleopplæring og videre ut i utdanning eller arbeidsliv. Myndighetene og samfunnet for øvrig mangler kunnskap om hva som gjør at noen klarer å avlegge eksamen, mens andre ikke klarer det. Vi har heller ikke kunnskap om progresjonen og hvorfor noen velger å avbryte opplæringen. Rapportering av deltakere på individnivå vil gjøre det mulig å kunne videreutvikle statistikken over voksne i grunnskoleopplæring for å belyse slike spørsmål. En slik rapportering vil være viktig med tanke på offentlig planlegging og også i forskningsøyemed innenfor utdannings-, arbeid- og integreringsfeltet.

Deltakere fra språklige minoriteter utgjør 98 prosent av målgruppen som er tenkt å dekkes av datainnsamlingen. Kunnskap om denne gruppen vil bidra sterkt til utforming og ikke minst evaluering av denne typen integreringstiltak.

3. Vurdering av om SSB kan nå formålet ved å bruke informasjon fra offentlige myndigheter

Ikke relevant da opplysningsplikten kun er tenkt pålagt offentlige enheter.

4. Vurdering av belastning og omkostning for de opplysningspliktige

SSB har i samarbeid med offentlige myndigheter og representanter fra voksenopplæringssentre utarbeidet en filbeskrivelse for innhenting av de viktigste opplysningene om deltakere og skolested. Se Statistisk sentralbyrå, Notater 2022/19. Mange av disse opplysningene finnes allerede i voksenopplæringssentrenes skoleadministrative systemer.

Opplysningspliktige vil måtte tilrettelegge for et uttrekk som skal overføres til SSB via AltInn. I dialog med offentlige myndigheter og representanter fra flere voksenopplæringssenter er omfanget av opplysningene som samles inn avgrenset til opplysninger de mener foreligger i nokså standardisert form og som skal være mulig å sammenstille uten utstrakt manuelt arbeid. Det vil kunne være noe variasjon i hvor mye tid dette vil ta for den enkelte som rapporterer, avhengig av hvilke administrative systemer de benytter og omfanget av opplæringsaktiviteten ved deres institusjon

5. Beskrivelse og begrunnelse for bruk og behandling av personopplysninger, dersom SSB ber om slike

Det skal samles inn opplysninger om navn og fødselsnummer/DUF-nummer. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne følge den enkelte deltaker gjennom opplæringsløpet og senere tilknytting til utdanning og eller arbeid. Navn benyttes i kontroll og feilkorrigering av fødselsnummer. Behovet for direkte identifiserende opplysning er dermed til stede, men disse opplysningene pseudonymiseres etter en innledende ID-kontroll ved mottak.

6. Beskrivelse av opplysningenes sensitivitet

Opplysningene vurderes ikke som særlig privat, konfidensiell eller inngripende ut fra et personvernperspektiv. Det skal ikke innhentes opplysninger om karakter i faget, men kun en kode for fullført/ikke fullført. Det skal heller ikke samles inn opplysninger om språk, landbakgrunn og lignende.   

7. Beskrivelse av særskilte informasjonssikkerhetstiltak, dersom det er behov for slike

Ingen spesielle.

8. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendige og relevante (dataminimering)

Det er utarbeidet en filbeskrivelse for innhenting av data. Filbeskrivelsen består av 14 felt (variabler) og er utarbeidet i dialog med eksperter fra voksenopplæringsinstitusjonene og utdanningsmyndighetene med tanke på avgrensning til et minimum av opplysninger som trengs for å kunne nyttiggjøre opplysningene til å utarbeide statistikk i tråd med behovet beskrevet i pkt.2 overfor. Tre av disse gjelder virksomheten (organisasjonsnummer, navn og kommune-nummer), mens fire felt er personidentifiserende (fødselsnummer/DUF-nummer, fornavn, etternavn og mellomnavn). Resterende felt er personopplysninger om opplæring (fagkode, trinn, start- og sluttdato, antall timer, fullførtkode og sluttårsak).

Som beskrevet i pkt. 5 skal opplysninger om fødselsnummer og organisasjonsnummer brukes som nøkkelvariabler for kobling mot andre registre. På den måten påføres fila andre variabler i stedet for å innhente samme opplysningene fra virksomhetene.

9. Forhold ved opplysningene som innebærer begrensninger i sekundærbruk, dersom slike finnes

Det er ingen slike forhold.

10. Vurdering av bruk av algoritmer osv. dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye, ustrukturerte datakilder

Ikke relevant