115840
115840
omssb
2013-06-04T10:10:00.000Z
no

SSBs virksomhet: Tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en statlig virksomhet med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av statistikk  om det norske samfunnet.  

 

SSBs  mer enn 300 statistikker   teller og måler  blant annet  befolkningsutvikling, nasjonalregnskap, konsumprisindeks, boligpriser, utvikling på arbeidsmarkedet, klimautslipp, næringsliv og navnetrender.   

Vi  sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.  SSB  har mange typer brukere – politikere, offentlige organer, næringsliv, journalister, forskere og studenter.   

I tillegg til offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn, har SSB også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB bidrar også til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyråer i land med utviklingsbehov.  

Offisiell statistikk

Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Den er avgjørende for god planlegging, evaluering, debatt og forskning.   Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til.   

Offisiell statistikk skal tilfredsstille kvalitetskrav formulert i de  europeiske retningslinjene for statistikk (Code of Practice) . Publisert statistikk skal være relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell og punktlig, sammenlignbar, sammenhengende, lett tilgjengelig og godt dokumentert.  Dette innebærer blant annet åpenhet om metoder og produksjonsrutiner, og den offisielle statistikken skal bygge på internasjonale og nasjonale statistiske standarder. Den skal ikke kunne brukes til å identifisere enkeltpersoner eller bedrifter. 

Faglig uavheng ig , underlagt Finansdepartementet  

SSB er underlagt Finansdepartementet, og har eget styre. Vår faglige uavhengighet innebærer at vi selv bestemmer hvordan statistikkene skal utarbeides, utvikles og formidles. 

Direktør Geir Axelsen har det faglige ansvaret og står for den daglige styringen av SSB, som har 850 ansatte fordelt på kontorer i Oslo (63 %) og Kongsvinger (37 %). I tillegg er rundt 175 intervjuere tilknyttet virksomheten.  

Hvor henter vi dataene fra?

Det meste av SSBs statistikk utarbeides   med utgangspunkt i data fra  mer enn   10 0   administrative registre og  en rekke  spørreundersøkelser, og stadig mer informasjon hentes direkte fra datasystemene til næringsliv og kommuner.   

Finnes ikke  dataene i et administrativt register,  benyttes  elektronisk rapportering. I tillegg gjennomfører vi intervjuer, enten via telefon eller ved å oppsøke folk hjemme.    

Hvordan holder vi dataene trygge?

Personvern og datasikkerhet er sentralt i SSB, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie. SSB er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger.

Statistikk på oppdrag og mikrodata til forskere

Oppdragsvirksomheten i SSB omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialområder. Oppdragene kan også gjelde spesiell håndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte på tallmateriale fra SSB.

Er du forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon kan du søke om å få tilgang til SSBs mikrodata. SSB  låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak. 

Andre nettsteder