220077
/offentlig-sektor/statistikker/eiendom_kostra/aar
220077
Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen
statistikk
2015-06-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
eiendom_kostra, Eiendomsforvaltning i kommunesektoren, kommunal bygningsmasse, formålsbygg, vedlikehold, eiendomsdriftEiendom, KOSTRA, Offentlig forvaltning , Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
true
Oversikt over kommunens areal. Statistikk for kommunal eiendomsforvaltning og utvalgte kommunale formålsbygg.

Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

24,8

millioner kvm samlet areal på utvalgte kommunale formålsbygg

Eiendomsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, konserntall
 201220132014Endring i prosent 2013-2014
1Art 075 Lønn renhold var ny fra og med 2013.
Kommuner og kommunale foretak    
Bruttoareal, m2    
Samlet areal på formålsbyggene23 888 42724 316 75424 793 7522,0
Herav leide kommunale formålsbygg1 427 4981 384 0521 668 78420,3
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner    
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning21 124 94622 088 29223 090 3094,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning22 158 62723 054 34524 015 8004,2
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning11 512 39611 592 27011 946 0393,1
Herav utgifter til renholdsaktiviteter1..2 795 8123 244 23716,0
Herav energikostnader til kommunal eiendomsforvaltning2 625 4352 712 3182 455 257-9,5
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning1 840 8972 118 2312 138 0000,9
Brutto investeringsutgifter i kommunal eiendomsforvaltning17 752 17319 861 14621 674 1289,1
     
Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak    
Bruttoareal, m2    
Samlet areal på formålsbyggene4 549 2854 634 2604 670 9270,8
Herav samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier302 429366 398324 559-11,4
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner    
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning4 293 1164 414 3204 723 3257,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning4 444 0084 603 1884 938 6927,3
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning2 181 5382 131 8112 247 5985,4
Herav utgifter til renholdsaktiviteter1..385 391469 25621,8
Herav energikostnader444 989432 232388 701-10,1
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning379 940458 094420 384-8,2
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning3 829 6784 887 2704 815 577-1,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg, konsern

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg, konsern
 201220132014
1Art 075 Lønn renhold var ny fra og med 2013.
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner   
Brutto investeringsutgifter i kommunal eiendomsforvaltning17 752 17319 861 14621 674 128
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning21 124 94622 088 29223 090 309
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning22 158 62723 054 34524 015 800
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning11 512 39611 592 27011 946 039
Herav utgifter til renholdsaktiviteter1..2 795 8123 244 237
Herav energikostnader til kommunal eiendomsforvaltning2 625 4352 712 3182 455 257
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning1 840 8972 118 2312 138 000
Kostnader til eiendomsforvaltning per innbygger og kvadratmeter, kroner   
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger4 1824 3234 470
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter928948969
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter513506517
Herav utgifter til renholdsaktiviteter per kvm1..122140
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter11011299
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter829292
    
Bruttoareal på utvalgte formålsbygg, m2   
i alt:   
Samlet areal på formålsbyggene23 888 42724 316 75424 793 752
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier22 460 93022 935 10123 124 062
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier1 427 4981 384 0521 668 784
Samlet areal på administrasjonslokaler2 349 1912 282 7862 176 674
Samlet areal på førskolelokaler1 687 7001 753 2471 834 320
Samlet areal på skolelokaler10 902 95411 067 67411 411 837
Samlet areal på institusjonslokaler5 176 5255 154 3145 274 126
Samlet areal på kommunale kulturbygg1 454 0471 547 1471 630 479
Samlet areal på kommunale idrettsbygg2 318 0112 504 2452 464 336
    
Bruttoareal per innbygger/brukere, m2   
Samlet areal på førskolelokaler, i kvm per barn i kommunale barnehage11,3011,8012,40
Samlet areal på skolelokaler, i kvm per elev18,3018,6019,10
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og o ..23,4023,3023,90

Tabell 2 
Eiendomsforvaltning på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, konsern

Eiendomsforvaltning på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, konsern
 201220132014
1Art 075 Lønn renhold var ny fra og med 2013.
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner   
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning3 829 6784 887 2704 815 577
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning4 293 1164 414 3204 723 325
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning4 444 0084 603 1884 938 692
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning2 181 5382 131 8112 247 598
Herav utgifter til renholdsaktiviteter1..385 391469 256
Herav energikostnader444 989432 232388 701
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning379 940458 094420 384
Kostnader per kvadratmeter og innbyggere, kroner   
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger850864914
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter9779931 057
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter514500517
Herav utgifter til renholdsaktiviteter per kvm1..90108
Herav energikostnader per kvadratmeter989383
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter8910797
    
Bruttoareal, m2   
Samlet areal på formålsbyggene4 549 2854 634 2604 670 927
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier4 246 8564 267 8624 346 368
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier302 429366 398324 559
Administrasjonslokaler246 186265 937245 416
Skolelokaler4 303 0994 368 3234 425 512
    
Bruttoareal per innbygger/brukere m2   
Samlet areal for skolelokaler per elev i fylkeskommunal videregående skole23,6023,8024,40

Om statistikken

Arealet til utvalgte kommunale formålsbygg satt sammen med forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter fra kommuneregnskapet og brukerne av bygningene. Dette gir detaljert og sammenlignbar styringsinformasjon om aktivitetene knyttet til eiendomsforvaltning i kommunene og prioriteringen av området.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Definisjon av bruttoareal (BTA):
Bruttoarealet for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Bruttoarealet for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utside utvendig kledning.

Kommunene og kommunale foretak skal rapportere areal på seks KOSTRA-funksjoner:
- 130 Administrasjonslokaler
- 221 Førskolelokaler
- 222 Skolelokaler
- 261 Institusjonslokaler
- 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
- 386 Kommunale kulturbygg

Fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak skal rapportere areal på to KOSTRA-funksjoner:
- 430 Administrasjonslokaler
- 510 Skolelokaler og internatlokaler

De samme funksjonene skal brukes til å føre utgifter til drift og vedlikehold av lokalene. Dermed kan regnskapsdata kobles med bruttoarealet, slik at man får indikatorer med kostnader per kvadratmeter også videre.

Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv. og spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art. Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, som for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Det er til sammen ca. 70 funksjoner for kommunene, og det samme antallet for fylkeskommunene. Oversikt over funksjonsinndelingene er gitt i Veileder for rapportering.

Artsinndelingen for kommunene beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder

Standard klassifikasjoner

De 428 kommunene (i 2014) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, A., Løkken, S.A. og Aaberge, R., (2015): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Rapporter 2015/19, Statistisk sentralbyrå. I beregningen av gjennomsnitt for fylket er kommunene delt inn i 19 fylker etter gjeldende standard for kommuneklassifisering (to første siffer), se Regional statistikk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner.
Fylkeskommuner - Data publiseres for alle fylkeskommuner

Hyppighet og aktualitet

Årlig
Foreløpige tall publiseres 15. mars i KOSTRA
Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA
DS-artikkel med nasjonale tall publiseres ca. 2 uker etter KOSTRA publiseringen 15. juni

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

For KOSTRA-data lagres mikrodataene i ISEE-databasen på Oracle. Data lagres også på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken gir en oversikt over og detaljert informasjon om kommunenes bygningsmasse og forvaltningen av denne. Den kan brukes for å belyse bruttoarealet på kommunenes formålsbygg og kostnadene til eiendomsforvaltningen, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Oppdragsgiver for statistikken er Kommunal- og regionaldepartementet.

Brukere og bruksområder

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners eiendomsforvaltning til bruk for politikere og statlige styringsorganer. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten.

Blant viktige eksterne brukere finner vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Blant andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner og Kommunenes sentralforbund.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 § 49, med tilhørende Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2. ledd.

Forskrift av 21. oktober 2003 nr.1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf. § 8, 3. og 4. ledd.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken dekker alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkeskommunale og kommunale foretak som eier kommunale formålsbygg. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 12 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Datakilder og utvalg

Statistikken benytter to datakilder. KOSTRA skjemaene Skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg, 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF),34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF) og deler av kommunenes regnskap.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner og fylkeskommunale og kommunale foretak som eier kommunale formålsbygg.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data rapporteres elektronisk til SSB både som online skjema hvor fylkeskommunene, kommunene, fylkeskommunale og kommunale foretak registrerer opplysningene om formålsbyggenes bruttoareal, og som filuttrekk fra fylkeskommunenes, kommunenes, fylkeskommunale og kommunale foretaks fagsystemer for økonomi. Frist for rapportering er 15. februar for både skjemaene og filuttrekket.

Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Det er noe ulik kontroll med tanke på de elektroniske skjemaene og filuttrekket.

Data kontrolleres i det elektroniske skjemaet før innsending. Data kontrolleres også ved mottak av skjemaet.

Filuttrekket kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av nytt og opprettet skjema og/eller ny og opprettet regnskapsrapport. Eiendomsforvaltingsdata blir publisert som en del av KOSTRA som foreløpige tall 15. mars året etter regnskapsåret. Kommunene og fylkeskommunene har frist til 15. april for å sende inn opprettede tall til publisering av reviderte tall den 15. juni.

Dataene publiseres som grunnlagsdata og detaljerte nøkkeltall. Grunnlagsdata er absolutte tall.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Rapporteringen av skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D ble gjennomført første gang i 2009 (for 2008).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i statistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av opprettede tall den 15. juni er tallene kontrollert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB. Publiseringen gir til dels svært detaljerte opplysninger og SSB kontrollerer ikke alltid det mest detaljerte nivået, slik at feil kan forekomme.

Skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D ble rapportert til SSB for første gang i 2009 (for 2008). Dette er en kilde til måle- og bearbeidingsfeil, idet kommunene ikke har noen etablert praksis for å registrere de etterspurte data og fordi man ikke har tilsvarende fjorårstall å sammenlikne med.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D, og kommuneregnskapet er i prinsippet fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall. De landstallene som publiseres 15. mars i KOSTRA er basert på tall for de kommunene/fylkeskommunene som har rapportert.

Ved publisering av opprettede kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under fem prosent.

Revisjon

Foreløpige tall publiseres 15. mars og reviderte tall publiseres 15. juni, begge deler som ledd i publiseringen av KOSTRA.

De reviderte tallene baserer seg på tilnærmet fulltelling samt at data er editert, mens de foreløpige tallene hovedsakelig baseres på lavere svarprosent og kun maskinelle hovedkontroller av innkomne data.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB