Notater 2017/29

Arbeidsgrupperapporter 2017

KOSTRA

Innhold

Dette notatet omfatter rapporter for 2016 fra KOSTRAs arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet. Representantene i arbeidsgruppene er fra Statistisk sentralbyrå, Kommunal- og arbeidsdepartementet, de aktuelle fagdepartementer, KS (Kommunenes Sentralforbund) og ev. andre brukere.

Rapportene vil bli gjenstand for behandling høsten 2017.

Kontakt