Økonomiske analyser, 5/2003

Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet

Publisert:

Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, dvs. omkring 60 prosent per barnehageplass. Når en tar hensyn til kontantstøtten, vil det optimale nivået ligge enda høyere. Hovedforklaringen på at betydelige subsidier er samfunnsøkonomisk gunstig er at høye skattesatser på arbeidsinntekt, kombinert med barnehageutgifter for utearbeidende småbarnsforeldre, gjør det attraktivt å arbeide mindre enn det som gagner samfunnet som helhet. Utslagene på aggregert velferd av å variere subsidiene rundt dagens nivå er relativt små. Det såkalte barnehageforliket som Stortinget nylig har vedtatt, vil innebære et offentlig subsidienivå på anslagsvis 75-80 prosent. Selv en såpass stor opptrapping vil bare gi en liten reduksjon av aggregert velferd.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt